Bittiniilon tilaajarekisteri kuluttaja-asiakkaista

1. Rekisterinpitäjä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

3. Rekisterin nimi

Bittiniilon tilaajarekisteri kuluttaja-asiakkaista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Henkilötietolain 8 §:n kohdan 5 mukaisen asiakkuussuhteen perusteella. Henkilötietoja voidaan käyttää palvelun tilaamiseen ja käyttäjätilien luomiseen, palveluiden laskuttamiseen, tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen, kehittämiseen, personointiin ja suositteluihin, asiakaspalveluun ja asiakasviestintään, markkinoinnin kohdentamiseen, käyttäjien tavoittamiseen ja suoramarkkinointiin, tilastointiin ja analysointiin, käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen, väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

  1. Tilaajan sähköpostiosoite
  2. Tilaajan etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja puhelinnumero
  3. Oppilaitos, jossa käyttäjä työskentelee sekä toimenkuva (opetettavat aineet)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki rekisterin tiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja rekisteriä ylläpitävän yhtiön ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tämän rekisterin mukaiset tiedot on tallennettuna Googlen palvelimille. Google noudattaa EU-U.S. Privacy Shield -sopimusta, mutta Googlen palvelimien maantieteellinen sijainti ei ole rekisterinpitäjän tiedossa. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterin tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle muutoin kuin mikäli tiedot Googlen palvelimille tallentuessaan siirtyvät EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti tallennettua aineistoa ei ole.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot on tallennettu Googlen palveluihin ja ne on suojattu vahvoilla salasanoilla. Tietoliikenneyhteydet on suojattu TLS-protokollalla.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteriin tallennetuilla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastuspyynnöt tulee osoittaa tämän selosteen 2. kohdassa mainitulle yhteyshenkilölle sähköpostitse tai 1. kohdassa mainittuun katuosoitteeseen maapostitse. Sähköpostitse asioitaessa tulee sähköpostin otsikkona olla täsmälleen Bittiniilon tilaajarekisteriin yksityisasiakkaista tallennettujen henkilötietojen tarkastus. Tarkastuspyyntöä varten tulee käyttää Tietosuojavaltuutetun toimiston kaavaketta tai pyynnössä on muuten oltava vastaavat tiedot. Tietojen tarkastusta varten pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Tiedot toimitetaan lakisääteisen ajan puitteissa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Virheellisten tietojen korjauspyynnöt tulee osoittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle sähköpostitse tai kohdassa 1 mainittuun katuosoitteeseen maapostitse. Sähköpostitse asioitaessa tulee sähköpostin otsikkona olla täsmälleen Vaatimus Bittiniilon tilaajarekisterissä yksityisasiakkaista olevan virheellisen tiedon korjauksesta. Korjausvaatimusta varten tulee käyttää Tietosuojavaltuutetun toimiston kaavaketta tai vaatimuksessa on muuten oltava vastaavat tiedot. Tietojen korjaamista varten pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Tiedot korjataan lakisääteisen ajan puitteissa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tätä rekisteriä ei käytetä henkilömatrikkelia eikä sukututkimusta varten. Mikäli haluat kieltää itseäsi koskevan henkilötiedon käsittelyn muihin tässä kohdassa kuvattuihin tarkoituksiin, ota yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse otsikolla Kielto Bittiniilon tilaajarekisterissä yksityisasiakkaista olevan henkilötiedon käsittelystä markkinointiin. Kieltoa varten pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Pyyntö käsitellään lakisääteisen ajan puitteissa.