Bittiniilon käyttöehdot

Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Nettiniilo Oy:n kehittämään ja ylläpitämään Bittiniilo-selainlaajennukseen (jatkossa: Bittiniilo tai Palvelu).

Asiakkaan ollessa yhteisö (Yhteisöasiakas), sovelletaan näihin käyttöehtoihin Kauppalakia; asiakkaan ollessa kuluttaja (Kuluttaja-asiakas), sovelletaan Kuluttajasuojalakia.

Bittiniilo on Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti®-kurssikoejärjestelmän verkko-osoitteessa https://oma.abitti.fi käytettävissä olevaan koelaadinta- ja koepisteytysosakokonaisuuteen (jatkossa: Abitti®) liittyvä, selainlaajennuksen muodossa toteutettu, aputyökalu.

Abitti® on Opetus- ja kulttuuriministeriön EU-alueella rekisteröimä tavaramerkki. Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti®-koelaadinta- ja koepisteytysosakokonaisuuden (jatkossa Abitti®) käyttämiseksi ei ole välttämätöntä käyttää Bittiniiloa.

Bittiniilo-käyttöoikeutta tilaavan Asiakkaan sekä Bittiniiloa käyttävän käyttäjän (Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi tehdäkseen Bittiniilo-käyttöoikeustilauksen ja/tai päästäkseen käyttämään Bittiniiloa.

Bittiniilon käyttöoikeuden tilaaminen

Bittiniilo-käyttöoikeutta voi tilata joko Kuluttaja-asiakkaana tai Yhteisönä. Mikäli tilaus tehdään Kuluttaja-asiakkaana, on Asiakas samalla myös Käyttäjä. Mikäli tilaaja on yhteisö niin Asiakas on tilauksen tehnyt yhteisö (Yhteisöasiakas) ja Käyttäjä on yhteisön työntekijä.

Tilauksen mukaiset käyttöoikeudet luodaan viimeistään kahden arkipäivän kuluessa tilauksen tekemisestä.

Nettiniilo Oy:llä on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot tämän tilatessa palvelun. Nettiniilo Oy:llä on oikeus estää Asiakkaalta (ja yhteisön tapauksessa Asiakkaan tekemän tilauksen mukaisilta Käyttäjiltä) palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

Tilatun käyttöoikeuden aktivointi

Kun Käyttäjän Bittiniilo-käyttöoikeus on tilauksen tekemisen jälkeen luotu, tulee Käyttäjän ensimmäisellä käyttökerralla aktivoida Bittiniilo-käyttöoikeutensa. Aktivointi tapahtuu syöttämällä käyttöoikeuden luonnin yhteydessä Käyttäjälle sähköpostitse lähetetty aktivointiavain sekä lisäksi Käyttäjän etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, työpaikka ja kotikunta aktivointikaavakkeeseen.

Käyttöoikeuden aktivoinnin yhteydessä syötetyt tiedot tallennetaan Bittiniilon käyttäjärekisteriin.

Palvelun sisältö

Bittiniilo on Ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen Abitti®:iin liittyvä Internet-selainlaajennus Chrome-, Firefox- ja Edge-selaimille.

Bittiniilo tuo Ylioppilastutkintolautakunnan oma.abitti.fi -Abitti-koelaadinta- ja pisteytyspalveluun Bittiniilon Chrome-laajennuksen asennussivulla mainitut lisätoiminnot.

Palvelun käytettävyys

Nettiniilo Oy pyrkii siihen, että Bittiniilo toimii mahdollisimman hyvin yhdessä Abitti®:n kanssa ja tuottaa Käyttäjälle lisäarvoa.

Nettiniilo Oy tekee parhaansa, jotta Bittiniilo olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Bittiniilon teknisestä luonteesta johtuen on kuitenkin mahdotonta taata täyttä yhteensopivuutta Abitti®:n kanssa kaikilla hetkillä ja kaikissa tilanteissa. Mikäli Ylioppilastutkintolautakunta muuttaisi Abitti®:n toimintaa niin, että Bittiniiloa on sen seurauksena myös muokattava, pyrkii Nettiniilo Oy tekemään tarvittavat muutokset kohtuullisessa ajassa.

Nettiniilo Oy:llä on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Nettiniilo Oy rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Siinä tapauksessa, että Bittiniilon käyttö estyy muista kuin Asiakkaasta/Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään kahdeksi (2) arkipäiväksi, pidentää Nettiniilo Oy Bittiniilon käyttöaikaa Käyttäjälle vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Asiakas reklamoi toimintahäiriöstä Nettiniilo Oy:tä. Jos kyse on kuitenkin käyttökatkosta, josta Nettiniilo Oy on ilmoittanut asiakkaalle ennakkoon, ei reklamointia tarvitse tehdä. Muuta korvausta ei Asiakkaalla ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

Siinä tapauksessa, että jokin Bittiniilon näissä käyttöehdoissa luvattu ominaisuus muuttuisi Asiakkaan maksamana käyttöoikeusaikana Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-koelaadinta- ja pisteytysjärjestelmään tekemien muutosten tai muiden toimien myötä toimimattomaksi, on Nettiniilo Oy:llä oikeus kohtuullisessa ajassa korjata toimimattomuus. Mikäli toimimattomuuden korjaaminen ei syystä tai toisesta onnistuisi kohtuullisessa ajassa, voi hinnanalennus jäljelläolevasta käyttöoikeusajasta tulla kyseeseen. Mahdollisen hinnanalennuksen saamiseksi Asiakkaan on reklamoitava toimimattomuudesta kirjallisesti. Hinnanalennusta määritettäessä huomioidaan toimimattoman ominaisuuden osuus kaikista Bittiniilon tarjoamista ominaisuuksista sekä Asiakkaan jäljellä oleva käyttöoikeusaika. Mikäli Asiakas on Yhteisöasiakas, toimitaan Kauppalain 6. luvun mukaisesti. Mikäli Asiakas on Kuluttaja-asiakas, toimitaan Kuluttajasuojalain 5. luvun 18 §:n mukaisesti.

Nettiniilo Oy ei vastaa niistä järjestelmistä, jotka ovat Ylioppilastutkintolautakunnan vastuulla tai toteuttamia. Erityisesti Nettiniilo Oy ei vastaa Abitti®:n keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, Abitti®:ssa mahdollisesti ilmenevistä teknisistä vioista, käyttäjäkuorman aiheuttamasta hitaudesta, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. Tässä kappaleessa kuvatuista häiriöistä ei Asiakkaalla ole edellisessä kappaleessa kuvattua reklamointioikeutta.

Oikeudet

Bittiniilon kaikki tekijänoikeudet omistaa Nettiniilo Oy niiltä osin kuin muuta ei ole mainittu. Asiakas/Käyttäjä ei Bittiniilo-käyttöoikeutta hankkiessaan saa tällä sopimuksella mitään Bittiniiloon liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua käyttöehtojen mukaisesti.

Bittiniilossa on käytössä seuraavat avoimen lähdekoodin komponentit:

Edellä mainitut lisenssit sallivat kaupallisen käytön ilman, että alkuperäisen avoimen lähdekoodin komponentin kehittäjälle, käyttäjille tai kansainväliselle avoimen lähdekoodin yhteisölle muodostuisi oikeuksia Käyttäjän Bittiniilolla luomaan sisältöön.

Abitti®-järjestelmän tekijänoikeudet omistaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka alaisuudessa Ylioppilastutkintolautakunta toimii. Abitti® on Opetus- ja kulttuuriministeriön EU-alueella rekisteröimä tavaramerkki.

Asiakkaan oikeus käyttää palvelua

Käyttäjä saa Bittiniilo-käyttöoikeuden aktivoituaan näiden käyttöehtojen mukaisesti oikeuden käyttää Bittiniiloa.

Asikas/Käyttäjä saa käyttää Bittiniiloa yksityiseen ja opetustyöhönsä liittyvään epäkaupalliseen käyttöön.

Asikas/Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Bittiniilon avulla Abitti®:in tai Abitti®:n kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä olemaan yllyttämättä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Bittiniilon avulla tai Abitti®:n kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan lupaa.

Asikas vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Nettiniilo Oy:llä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Nettiniilo Oy:lle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen asikaspalvelu@nettiniilo.fi. Saatuaan Nettiniilo Oy:n kuittauksen ilmoituksestaan asiakkaan vastuu Palvelun käytöstä lakkaa.

Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Käyttäjän oikeudet käyttää palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta asiakkaalle rahana. Nettiniilo Oy:llä on oikeus periä Asiakkaalta muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus.

Nettiniilo Oy:llä on oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Nettiniilo Oy ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

Henkilötiedot

Asiakkaan/Käyttäjän tulee antaa Nettiniilo Oy:lle palvelun käytön ja laskutuksen näkökulmasta tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Asiakas/Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Nettiniilo Oy:lle.

Nettiniilo Oy:llä on oikeus käsitellä Asiakkaan/Käyttäjän henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.

Tietoturva

Asiakas/Käyttäjä on tietoinen, että Internet ja verkkopalvelut yleensäkään eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas/Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Nettiniilo Oy säilyttää kaikki Asiakasta/Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Nettiniilo Oy toteuttaa Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Nettiniilo Oy ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Asiakas/Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Asiakkaan/Käyttäjän laitteet, ohjelmistot tai tietoliikenneyhteydet eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

Palvelusta perittävät hinnat

Bittiniilo on maksullinen palvelu. Bittiniilon käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Palvelusta peritään aikaan sidottua käyttömaksua.

Nettiniilo Oy voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

Maksaminen

Tilaukset ovat sitovia ja niiden hinnat ovat tilaushetken mukaisia. Tilaukset maksetaan Ropo-laskutuspalvelun kautta lähetetyillä laskuilla 21 vrk maksuajalla. Tilauksia maksettaessa on käytettävä laskun mukaista viitenumeroa. Yhteisöasikkaille lasku lähetetään ensisijaisesti sähköisenä Finvoice-laskuna.

Asiakas on velvollinen suorittamaan Palvelusta perittävän maksun Palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta Nettiniilo Oy:llä on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien.

Maksukehotuksesta Nettiniilo Oy:llä on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Nettiniilo Oy:llä on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset.

Nettiniilo Oy:llä on oikeus keskeyttää Asiakaalta/Yhteisöasiakkaan tilauksen mukaisilta Käyttäjiltä käyttöoikeus Palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. Nettiniilo Oy:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus Palvelun uudelleen avaamisesta.

Asiakkaan palveluun toimittama aineisto

Asiakas/Käyttäjä vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijän-, tavaramerkki- tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista.

Käyttäjä vastaa kaikista Bittiniilon avulla Abittiin lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakas on velvollinen korvaamaan Nettiniilo Oy:lle näiden käyttöehtojen, palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

Nettiniilo Oy ei ole velvollinen korvaamaan Bittiniilon käytöstä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja mikäli ei voida aukottomasti osoittaa, että vika oli nimenomaan Bittiniilossa.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Nettiniilo Oy:n Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Nettiniilo Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Nettiniilo Oy:n ylläpitämään Bittiniilo-palveluun, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita.

Nettiniilo Oy on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista Palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Nettiniilo Oy:n kirjallista suostumusta.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Jyväskylän käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Nettiniilo Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.